این بود زندگی؟

بعید است اختیار را در عمر محدودم درک کنم. هر روز یک گام به انتهاست.اما کور سوی امیدی میگوید شاید بندها گسسته شود. سعیم بر این است از آن شعله افروخته کورسوی باقیمانده را صیانت کنم. و لی هر چه شعله کم فروغ تر میشود باد خزان پر فروغ تر مینماید

دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
امید
1 پست
قرآن
1 پست
شعر
2 پست
روز_نوشت
2 پست
درددل
4 پست
درد_دل
2 پست
شخصی
1 پست
شب_نوشته
1 پست
خاطره
3 پست
هنری
1 پست
دلنوشته
2 پست
ادبی
1 پست
خاطرات
2 پست
دانشگاه
3 پست
عشق
2 پست
جدایی
1 پست
گدا
1 پست
انتقام
1 پست
سینما
1 پست
جمعه
1 پست
ظهور
1 پست
دوست
1 پست
تنهایی
1 پست
خدا
1 پست
فکر_عشق
1 پست
دعا
1 پست
عدالت
1 پست
مهندس
1 پست
برنده
1 پست
طنز
1 پست